Vårt bistånd

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna har sitt säte i Stockholm och är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation. Det kontantstöd som föreningen har utbetalt och som uppgått till 486 000 kronor har helt finansierat egenavgiften i projekt. Afrikagrupperna innehar 90-konto. 

I det första projektet stödjer Afrikagrupperna den nationella bonderörelsen União Nacional de Camponeses1 (UNAC) i Mocambique. UNAC arbetar i landets alla provinser med att organisera bönder och  utbilda bondeföreningar.  UNAC försvarar böndernas ekonomiska, sociala och politiska intressen i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Afrikagruppernas stöd går till en informationsbulletin och utbildning i förbättrade odlingsmetoder genom agroforestry. 

I det andra projektet stödjer Afrikagruppena organisationen Edward Ndlovu Memorial Trust (ENMT) i Zimbabwe. ENMT är en organisation som driver bibliotek och når ut med böcker till 27 byar och samhällen på landsbygden i Matabeleland South.  Aktiviteter i projektet är tillhandahållande av böcker, två gånger per år åker ENMT runt till de 27 skolorna för att dela ut boklådor. Man håller kurser för bibliotekarier, rektorer, lärare, studiecirkelledare och ger stöd till bildande av studiecirklar och uppbyggnad av administrativ kapacitet. 

I det tredje projektet stödjer Afrikagrupperna Church Land Programme som arbetar med landfrågor för fattiga i Sydafrika. CLP grundar sitt arbete på samarbete, social rättvisa, demokrati och delaktighet. CLP:s övergripande målsättning är att människor själva ska kunna utkräva sina rättigheter genom att mobilisera sig och ta tillvara på sina resurser och sin kunskap så att de därigenom kan tillgodose sina rättigheter till land och värdigt boende.

Det fjärde projektet innebär ett stöd till Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE som är en oberoende elevförening utan vinstintresse som vänder sig till ungdomar och skolelever i Moçambique. UNDE arbetar systematiskt med att sprida information och kunskap till elever i och utanför skolan. De arbetar i nära samråd med skola och utbildningsdepartement och verkar för en högre nivå på utbildningen och ett större fokus på demokrati- och jämställdhetsfrågor samt mer information om hiv och SRHR. 

Vi stöttar även via Afrikagrupperna organisationen FACT Chiredzi som är verksamma i södra Zimbabwe och arbetar med att stoppa spridningen av hiv. FACT Chiredzi är en del av det större nätverket Family Aids Caring Trust, FACT. De arbetar med barn och ungdomar samt deras familjer och närstående som behöver utbildning, vård och stöd vid sjukdom. FACT Chiredzi arbetar främst med problem relaterade till hiv men ger också stöd och vård kring malaria, cancer och tuberkulos. 

FACT Chiredzi är en organisation som samarbetar med hela samhället – ungdomar, vuxna, hälsovårdspersonal, myndigheter – för att stoppa spridningen av hiv och ge utsatta barn och ungdomar bättre förutsättningar till en ljusare framtid. Organisationen fungerar som ett resurscenter för människorna i området. Resurscentret erbjuder bland annat rådgivning, hembesök och hivtestning. Organisationen lägger stor vikt vid att stötta barn och familjer som drabbats av hiv eller andra livshotande sjukdomar. De driver en förskola och ger föräldralösa barn psykosocialt stöd samt hjälper till med kostnader för skolavgifter och yrkesutbildning. En viktig del i arbetet är att bilda stödgrupper och utbilda unga i frågor om hiv, sexualitet och jämställdhet. Dessa ungdomar utbildar i sin tur jämnåriga inom och utanför skolan. På så sätt fungerar unga som informatörer och de når en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet mot hiv. FACT Chiredzi arbetar också med information, vård och stöd kring malaria, cancer och tuberkulos. 

FACT Chiredzi arbetar mycket med information och utbildningar för att försöka skapa positiva beteendeförändringar. Att sprida information och ge barn, ungdomar, föräldrar och vårdnadshavare större kunskap inom hiv och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är viktigt i det förebyggande jämställdhetsarbetet och för att stoppa spridningen av hiv. 

Det övergripande målet för insatsen är att minska spridningen av hiv och ge stöd till utsatta barn och familjer att ta sig ur fattigdom och få bättre förutsättningar för framtiden.

 

Svalorna Indien Bangladesh

Föreningen Svalorna Indien Bangladesh har sitt säte i Lund och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell föreningen som verkar för en värld utan fattigdom för både kvinnor och män. Det kontantstöd som uppgått till 768 050 kronor som föreningen har utbetalt under 2016 har helt finansierat egenavgiften i sju projekt under fem program.

Det första projektet går under Svalornas Climate Change Programme och ger stöd till organisationen Shidhulai Swanirvar Sangstha som arbetar med att underlätta livet för människor som drabbas av översvämningar i det låglänta Bangladesh. De erbjuder nödvändig service som skolor, hälsokliniker och bibliotek ombord på båtar som kan ta sig runt mellan byar som annars isoleras av vattenmassorna.

Det andra projektet går under Svalornas program Empowerment and Food Sovereignty och stödjer Millets Network of  ndia5 (MINI) genom organisationen Deccan Development Society. MINI arbetar med att sprida den kunskap som  attiga bönder har om värdet av millets. Millets kan odlas i torr mark, nästan helt utan vatten eller gödsel. MINI anser att millets är mer än bara en gröda – det är ett koncept där fattiga och marginaliserade människors kunskap lyfts fram.

Det tredje projektet under Svalornas program Dalit Women’s Right to Farming and Food Sovereignty ges stöd till organisationen Women’s Collective. Women’s Collective har en gedigen erfarenhet av att arbeta med marginaliserade kvinnors rättigheter. Programmet fokuserar på småskaligt jordbruk och man jobbar mot den ökade urbaniseringen i dagens Indien där fokus alltmer riktas mot storskaligt jordbruk med bruk av stora mängder bekämpningsmedel och odling av genmodifierade grödor som följd.

Det fjärde projektet som stöds heter Grameena Mahila Okutta. Okutta är en rättighetsbaserad kvinno-organisation som arbetar för att stärka kvinnors position i Indien. Okutta organiserar aktiviteter med syfte att öka kunskapen och medvetenheten hos främst kvinnor men även allmänheten kring kvinnors rättigheter, diskriminerande strukturer och ofta förekommande problem såsom alkoholism, våld och brist på sjukvård.

Det femte projektet går under programmet Forest Rights and Agency och stöder organisationerna SOPHIA och UYRDC i delstaten Uttarakhand i norra Indien. Programmet syftar till att stödja grupper som lever i och av Himalayas skogar att hävda sina rättigheter.

Det sjätte projektet är i Bangladesh och går under namnet Agricultural Rights Programme (ARP). Projektet har fokus på bönders rättigheter riktar sig främst mot landlösa, marginaliserade och små-skaliga bönder. Programmet syfte är att ge både kvinnliga och manliga bönder möjlighet att ta sig ur fattigdom genom att skapa möjligheter till självförsörjning. I ARP bildas oberoende bondeorganisationer där bönderna kan gå samman, stärka varandra och få stöd i att kräva sina rättigheter från samhället.

Sist men inte minst stöttar vi Svalornas partnerorganisation, Unnayan Shahojogy Team (UST). Bangladesh det land som är mest drabbats av miljöförstöringar i världen. UST arbetar för att stärka de mest utsatta människorna på landsbygd som lever i fattigdom och i områden drabbade av bland annat översvämningar. De arbetar med att utbilda och mobilisera människor att själva kräva sina rättigheter från samhället, och deras fokus är inom områdena självförsörjning, hälsa och sanitet, kvinnor och barns rättigheter, miljöförstöring och katastrofhantering.

Utöver detta har föreningen givit stöd till Svalornas verksamhet i Sverige i form av informationsarbete.

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en ideell förening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Under 2016 stöttade vi latinamerikagruppernas projekt med en kontantinsats uppgående till 396 000 kronor.

Vi stödjer Latinamerikagruppernas projekt “La Vía Compesina” som ingår i programmet ”Rätten till mat och mark” och som är ett programsamarbete med småbrukare i Latinamerika med målet att stärka de röster i samhället som sällan hörs eller lyssnas på. Målet är att alternativ till dagens ekonomiska och politiska system för småbrukare ska lyftas fram och få ett ökat politiskt gehör. Vi stödjer också Latinamerikagrupperna arbete under programpunkten ”Mänskliga rättigheter före vinstintressen” för att öka kunskapen svenska aktörers agerande och för att få politiker och beslutsfattare att agera i enighet med internationella konventioner. I projektet har föreläsningar hållits, debattartiklar skrivits och tidningar tryckts med syfte att öka kunskaperna i Sverige om situationen i Latinamerika i frågor kopplade till mänskliga rättigheter, hållbar miljöutveckling och fördelning av naturresurser i regionen.

Vidare stöttade vi under 2016 latinamerikagruppernas program ” Respekt för naturen och mänskliga rättigheter”. Urfolk i Latinamerika har i över 500 år marginaliserats och utsatts för förtryck. I de flesta latinamerikanska länder är rasism och diskriminering utbredd mot urfolk.

Det har skett framsteg när det gäller erkännande av urfolks rättigheter genom FN:s  deklaration om urfolks rättigheter och konventionen ILO 169, som de flesta länder har ratificerat. Men i praktiken respekteras inte urfolkens rätt till språk, territorier och kultur. Detta syns bland annat i spåren av ökade satsningar på utvinning i gruv- och oljesektorn
samt en jordbruksmodell som bygger på ett storskaligt, giftintensivt exportjordbruk. Dessa satsningar görs många gånger på urfolksterritorer, utan att de tillfrågas.

I både Bolivia och Ecuador har nya konstitutioner antagits där länderna erkänns som plurinationella stater, vilket innebär ett erkännande av att länderna består av flera olika urfolksgrupper med egna språk, territorium och en egen kultur. Konstitutionerna nämner också som nationell målsättning ”Buen Vivir”, som är urfolkens hållbara alternativ till dagens utvecklingsmodell. Men motsättningar och diskriminering av urfolk fortsätter. Ett exempel är Ecuador där 300 urfolksledare beräknas vara offer för kriminalisering. De har åtalats efter att ha deltagit i fredliga protester, många gånger för att deras vatten inte ska förorenas av olja- eller gruvavfall.

För att kunna vända denna utveckling, skapa mer rättvisa samhällen där urfolkens röster blir hörda och deras rättigheter efterlevs, krävs starka folkrörelser med kapacitet att påverka - på nationell, regional och global nivå.

Utifrån denna omvärldsanalys har Latinamerikagrupperna valt att samarbeta med två starka och internationellt erkända urfolksorganisationer, Pueblo Kayambi och Waqib'Kej. Dessa två organisationer bedömer vi har stora möjlighet att kunna förändra situationen för urfolk i regionen och i deras respektive länder. Grunden för deras alternativ och politiska förslag är Buen Vivir, som bygger på samspel och balans mellan människor och natur där båda har rättigheter. Detta inbegriper ett erkännande av urfolks rättigheter samt tillvaratagande av deras kunskaper och erfarenheter i en hållbar utveckling, bland annat i diskussionerna om hur klimatkrisen kan lösas.

Emmaus International

Emmaus Internationals Solidarity Sale är en gemensam insamling bland alla Emmausgrupper världen över. Pengarna går till olika Emmausprojekt som bestäms centralt av Emmaus International. Oftast rör det sig om utvecklingsarbete hos Emmausgrupper i det globala syd. År 2016 lyckades föreningen samla in 15.000 kronor under sin Solidarity sale.

Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en ideell förening baserad i Stockholm som tillsammans med folkrörelser i andra länder arbetar för att jordens resurser ska fördelas mer rättvist. Under 2016 stöttade Emmaus Åkvarn-Björkå sin systerförenings projekt med 286 000 kronor. 

Det första projektet vi stödjer heter Western Sahara Resource Watch och är ett nätverk av människor som kartlägger naturresursstölden från Västsahara och som bedriver lobbyarbete på EU-nivå och som lyckats få många företag att avinvestera i verksamhet kopplad till Västsahara. 2016 kommer man att fokusera på det avtal som ska förhandlas fram mellan EU och Marocko och som kommer att inkludera Västsahara om ingen protesterar.

Det andra projektet heter CODESA och arbetar med att försvara människorättsförsvarare, kartlägga de övergrepp som begås på den västsahariska befolkningen, föra en dialog med FN och ta fram rapporter i det ockuperade Västsahara. I det tredje projektet har vi stöttat det Västsahariska hälsoministeriet med reservdelar och utrustning till deras ambulans som fungerat som mobil läkarmottagning i flyktinglägret. Vidare har vi stöttat sportverksamhet för unga i flyktinglägren i form av inköp av sportutrustning för en summa av 150 000 kronor. 

Det fjärde projektet innebär stöd till Equipe Media som är ett oberoende mediateam som är verksamt i det ockuperade Västsahara och i de Västsahariska flyktinglägren. Stödet har bestått av materialstöd och utbildning